КЛЮЧОВИ ЕТАПИ В СТРОИТЕЛСТВОТО-АКТ 14,15,16

Ако Ви предстои покупка на жилище или друг вид имот е добре да сте запознати с понятията Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Това са основните етапи, през които преминава строителството на една сграда, преди в нея да могат да се нанесат новите й собственици.

Издаването на отделните актове в строителния процес е описано в една от наредбите към Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изискванията са различни в зависимост от категорията на обекта.

Целта на актовете 14, 15 и 16 е да се упражнява контрол върху отделните етапи от строителните и монтажните дейности, за да бъдат те извършени според действащата нормативна уредба.

Акт за приемане на конструкцията (Акт 14) e първият механизъм, упражняващ контрол върху строителните дейности и се получава, когато сградата достигне до етапа на т.нар. груб строеж. 

Този акт е от голяма важност, най-вече защото получаването му удостоверява правото на строеж. Заедно с акта се издава и удостоверение от общинската администрация по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ.

Следва Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 15), с който се потвърждава, че сградата е завършена. 

Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обекти в сградата. Той трябва да съдържа в себе си описание на договорите за изпълнение на строителството, строителни книжа, актове, протоколи и дневници по време на строителството, декларации за съответствие на вложените строителни материали, документация за проведени изпитвания, измервания или други дейности, които доказват, че обектът е изпълнен правилно. Мястото и околното пространство се описват и се проверява дали те са възстановени в първоначалния си вид преди стартиране на строителните дейности. Прави се опис също и на неизвършени дейности или такива, чието извършване не е одобрено, и тези проблеми следва да бъдат изчистени до подаване на искане за издаване на Разрешение за ползване на обекта.

Акт 16 е завършващият акт, който финализира строителството и удостоверява, че обектът действително е годен да бъде въведен в експлоатация, т.е. годен да се живее в него. 

Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16) се издава за сгради от трета до първа категория. С него се констатира изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти и се предлага издаването на Разрешение за ползване на сградата.